מדיניות פרטיות - IMCannabis
דלג על לינקים
enhe
enhe

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: ביום 29 לחודש דצמבר 2021

חברת איי.אמ.סי בע"מ ו/או חברות קשורות, לרבות פוקוס צמחי מרפא בע"מ (להלן יכונו "החברה" ו/או "קבוצת IMC") אוספת מידע הנוגע למשתמשים הגולשים באתר החברה הזמין בכתובת: imcannabis.com ("משתמש/ים" ו/או "הנך" ו/או "אתה", וכן ה"אתר" בהתאמה), ו/או הצורכים את השירותים המוצעים במסגרתו ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה (לרבות פנייה למוקד השירות הטלפוני של החברה, השתתפות במועדון הלקוחות וכדומה) ("השירותים"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות") סוקרת את סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש באתר ו/או בשירותים.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע. כמו כן, מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר ("התנאים"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ד -2017  ("חוק הגנת הפרטיות"), וכן לשאר הדינים החלים עלינו. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, כדלקמן: (1)  לצורך מימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה כגון אבטחת האתר; (2) לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה; (3) לצורך מתן השירותים הניתנים על ידי החברה. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע אישי בהסכמת המשתמש, במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי דין.

במידה ותבחר לבצע הרשמה לרשימת הדיוור ו/או מועדון הלקוחות של קבוצת IMC ו/או לבצע פניה דרך טופס מקוון הזמין באתר לצורך קבלת שירות מסוים ו/או בקשת מידע וכדומה, הנך מצהיר ומאשר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכן הינם נכונים ומעודכנים. ככל ואתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר (למשל, בתור מיופה כח), אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור. מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת מענה או שירות מסוים (לדוגמא פרטי יצירת קשר) ובמידה ותבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק לך את המענה או השירות המבוקש. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי; (2) רישומך לרשימת הדיוור ו/או למועדון הלקוחות(ככל שנרשמת) מהווה את הסכמתך  לרישום לדיוור שיווקי  לרבות מידע מקצועי, באמצעי המדיה השונים (לרבות דוא"ל ו/או מסרונים ו/או פנייה טלפונית), ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. התכנים שישלחו לך הם בקשר למוצרים ושירותים המוצעים על ידי קבוצת IMC לרבות הגופים והחברות הנכללים בקבוצה או הקשורים אליה בהווה וככל שיצטרפו בעתיד. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל; (3) המידע אודותיך יועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות זו להלן והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל.

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר. על כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

המידע אשר נאסף על ידי החברה והשימוש במידע זה

בעת גלישה ושימוש באתר ו/או בשירותים, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים:

 • מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש ("מידע שאינו אישי"): בעת השימוש באתר, החברה אוספת נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגריגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה עושה שימוש במידע כאמור על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש, לצורכי סטטיסטיקה ואנליזה פנימית, לשיפור שירותי החברה, ולהתאמת השירותים הניתנים על ידי החברה להעדפותיך וצרכיך.
 • מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש ("מידע אישי"): כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש. מידע אישי זה כולל מזהים מקוונים, כמפורט בטבלה מטה.

החברה איננה מצליבה מידע אישי אשר מועבר לחברה על ידי המשתמש מרצונו עם מידע שאינו אישי אשר אוספת החברה. החברה עשויה לעשות שימוש במידע שסיפקת ו/או נתוני השימוש שלך באתר במסגרת עיבוד אוטומטי ו/או ידני, לצורך שיפור והתאמה של תכני האתר ושירותי החברה.

הטבלה שלהלן מפרטת את המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה וכן אופן השימוש בו:

סוג המידע אופן השימוש
מזהים מקוונים

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לאסוף מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"). החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה, לרבות במסגרת שימוש ב"עוגיות".

החברה עושה שימוש במזהים מקוונים על מנתלהפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע זה לצרכי אבטחת האתר.
מידע שנאסף בעת יצירת קשר

במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה, בכל אמצעי קשר אשר החברה מעמידה לרשות משתמשיה (לרבות בדוא"ל, במוקד הטלפוני, או דרך טפסי יצירת קשר מקוונים המוצעים באתר), המשתמש יתבקש למסור לחברה פרטי יצירת קשר כגון  שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ותוכן ההודעה. בנוסף, המשתמש עשוי לספק לנציגי השירות של החברה  מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש, לרבות מידע רפואי ביחס למשתמש. שירותים מסוימים אף ידרשו קבלת מידע אשר יאמת את זכאותו של המשתמש לעשות שימוש במוצרי קנאביס רפואי, ולדוגמא, צילום ת.ז. ו/או רישיון שימוש ומרשם.

החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש והענקת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו.במידה ויבחר המשתמש לפנות לחברה בנוגע לחברות בקבוצת IMC ו/או בתי מרקחת בקבוצה ו/או עימם עובדת החברה, החברה ובתי המרקחת עשוים לעשות שימוש במידע זה לצורך יצירת קשר, בהתאם לבקשת המשתמש. במקרה כאמור, המידע שיועבר כאמור (בכפוף להסכמת המשתמש) יהיה כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הגוף אליו מועבר המידע. 
פניות של מטופלים

במידה והנך עושה שימוש במוצרי IMC, תוכל לפנות אלינו באמצעות טופס מקוון ייעודי הזמין באתר. בעת פנייה כאמור, תתבקש למסור לחברה את פרטי יצירת הקשר ופרטים ומידע נוספים (לרבות אסמכתאות) כגון שם, תעודת זהות, צילום תעודה מזהה, מספר טלפון, דוא"ל, מספר רישיון לשימוש בקנאביס רפואי, צילום הרישיון מוצר הקנאביס, מקום רכישת המוצר, חשבונית ופרטי רכישה, ותוכן חופשי בנוגע לסיבת הפניה.בנוסף, אם הנך משאיר פניה בשם מטופל (במקרים של מטופל קטין ו/או אפוטרופסות וכדומה), יהיה עלייך לספק את פרטייך המזהים וכן את פרטיו המזהים של המטופל (לרבות צילומי תעודות מזהות).

החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המטופל ועל מנת להעניק למטופל את המידע ו/או השירות המבוקש.ככל שמתבקש, ולשיקול דעתה של החברה, היא עשויה לעשות שימוש במידע גם לצורך פניה לבית המרקחת ממנו נרכשו המוצרים על מנת לברר את הפנייה ו/או להשיב לפונה, לצורך קיום חובותיה על פי דין וכן לצורך שיפור שירותיה.
פנייה לקבלת יעוץ רוקחי

במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה לצורך קבלת יעוץ רוקחי (לרבות באמצעות הטופס המקוון אשר עשוי להיות זמין באתר), המשתמש יתבקש למסור לחברה פרטי יצירת קשר כגון  שם, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. לצורך מתן השירות, יתכן ויהיה על המשתמש לספק מידע נוסף הנדרש לצורך מתן השירות וכן אימות זכאותו של המשתמש לעשות שימוש במוצרי קנאביס, ולדוגמא, צילום ת.ז. ו/או רישיון שימוש ומרשם וכן מידע ביחס למצבו הרפואי של המשתמש.

החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפנייתך ועל מנת להעניק לך את השירות המבוקש.החברה עשויה לעשות שימוש במידע גם לצורך שיפור שירותיה ומוצריה.
רישום לדיוור ו/או קבלת מסרים שיווקיים

במסגרת האתר ו/או אמצעי תקשורת אחרים של החברה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור ו/או ניוזלטר (ידיעון) וחומרים שיווקיים מטעם קבוצת IMC באמצעי תקשורת שונים. לצורך רישום, המשתמש יתבקש להזין כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון ושם מלא.

הרשמה לדיוור שיווקי כאמור ייעשה על ידי קבלת הסכמת המשתמש, לרבות מסירת פרטיו באופן אקטיבי באמצעות הטופס הייעודי באתר ו/או אמצעים אחרים. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לשלוח מסרים שיווקיים גם ללקוחות ו/או מטופלים קיימים של קבוצת IMC, מבלי שנתקבלה הסכמה מראש כאמור, בכפוף להוראות הדין החל.החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לשלוח למשתמש את הדיוור, המידע והחומרים השיווקיים אשר אליהם הוא נרשם.כל משתמש ו/או לקוח ו/או מטופל של קבוצת IMC אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בפנייה ישירה לחברה בדוא"ל:  [email protected] ו/או באמצעים אשר יוצעו על ידי החברה (לדוגמא קישור ל"הסרה" אשר יוצע בהודעת הדוא"ל השיווקית כאמור)
מועדון לקוחות

במסגרת פעילותה, קבוצת IMC, ולרבות בתי מרקחת החברים בקבוצה, עשויה להפעיל ולהציע רישום למועדון לקוחותיה. במקרה שמשתמש בחר להירשם למועדון לקוחות כאמור, החברה תאסוף מידע כגון: פרטי קשר, שם מלא, כתובת דוא"ל, תעודה מזהה, מידע רפואי, לרבות בקשר לרישיון הקנאביס בו אתה מחזיק.

החברה תשמש במידע שמסרת במסגרת הרשמתך למועדון הלקוחות לצורך ניהול מועדון הלקוחות ומתן השירותים המוצעים תחת מועדון הלקוחות, לאפשר לך לבצע פעילויות שונות המוצעות לחברי מועדון (), לשלוח לך מידע רלוונטי בנוגע למוצרים ושירותים שונים.
מוקד שירות לקוחות

החברה מפעילה מוקד שירות לקוחות טלפוני. במידה וביצעת פניה למוקד השירות לקוחות, החברה תאסוף אודותיך מידע מסוים הכולל, הקלטת השיחה (כולה או חלקה), פרטיך (שם, טלפון לחזרה) ומידע נוסף אותו תמסור בנוגע לפנייתך. מידע כאמור עשוי לכלול מידע רפואי אודותיך ומידע על רישיון הקנאביס שלך, מוצרים שרכשת ועוד.

החברה תשמש במידע שמסרת במסגרת פנייתך למוקד שירות הלקוחות לצורך מתן שירות בקשר עם פנייתך. החברה שומרת את המידע האמור, לרבות הקלטת השיחות לצורך בקרה, שיפור השירותים והמוצרים המוצעים על ידה ולצורך התגוננות מפני תביעות משפטיות. שמירת המידע  תעשה בהתאם למגבלות הדין.
סקרים

קבוצת IMC מבצעת מעת לעת סקרים שונים, לרבות ביחס למוצרי IMC. במידה ותבחר מרצונך להשתתף בסקרים מטעם קבוצת IMC אנו נאסוף מידע אודותיך בהתאם לתנאים הרלוונטיים לסקר בו תשתתף וכפי שיוצג לך בעת ההשתתפות בסקר כאמור.

החברה תשתמש במידע שתמסור במסגרת הסקר לצורכי לימוד, שיפור המוצרים והשירותים וקבלת משוב.

כיצד החברה אוספת מידע

החברה עשויה לאסוף את המידע אשר פורט לעיל באמצעים הבאים:

 • באופן אוטומטי – באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון "עוגיות" (Cookies) ו/או כלי ניטור אחרים מטעם צדדים שלישיים.
 • מידע אשר המשתמש מספק לחברה מרצונו – כגון בעת פנייה לחברה או רישום לקבלת דיוור.

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי, כגון כתובת IP, משך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד.

במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

כלי הניטור מטרת השימוש מדיניות פרטיות
Google AnalyticsGoogle.comGoogle Tag Manager ניתוח סטטיסטי, תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית. למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב- Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Googleבכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics  בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
IMCANNABIS   שמירת העדפות המשתמש (שפה, מדינה), זיהוי הסכמת משתמש, ואבטחה (זיהוי בוטים).

 

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות:

 • שימוש בכלי הגדרת העוגיות הזמין באתר; ו/או
 • שינוי הגדרות הדפדפן.

יצויין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.

ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safari https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים:

אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים אותם מציעה החברה, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין (ולדוגמא לצרכי אימות רישיון השימוש שלך בקנאביס רפואי ו/או במידה ונדרש עם יחידות משרד הבריאות הרלוונטיות בקשר לשימוש כאמור ו/או למוצרי קבוצת IMC), בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
 • החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את תנאי השימוש וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.
 • החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, ספקי פלטפורמות מקוונות , פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').
 • החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.
 • בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית לשתף את המידע אודותיך עם גופים החברים בקבוצת IMC וכן, עם צד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או חברות בנות או חברות קשורות, ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של הצד השלישי מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה. אנו נמחק מידע לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין, כמפורט ב"זכויות המשתמש" מטה.

אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה. בכפוף לחובות החברה על פי דין, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

אתרי צדדים שלישיים

במסגרת השימוש באתר, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם תוכל, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים או לקבל מידע נוסף. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים מקושרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהשימוש ו/או מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו.

זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך על המידע האישי שלך.

הנך רשאי לעיין במידע האישי אודותייך שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: [email protected]. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו.

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח לך הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח לך פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמא, מענה לפנייתך). מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

הגבלת גיל וכשירות

השימוש באתר החברה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים ע"י החברה ושלא לספק לנו כל מידע. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 (ולמעט מקרים בו המידע הועבר על ידי מי שמורשה לכך, לרבות אפוטרופוס ו/או הורה) החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו שלא כדין, אנא צור קשר עם החברה בכתובת: [email protected] .

הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

צור קשר

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

איי.אמ.סי אחזקות בע"מ ח"פ 515778348

גליל ים/ 077-4442333

[email protected]